หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ปี 64

บริษัท  ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด (SAFETECH ) เป็นหน่วยงาน ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ให้การรับรอง    เลขทะเบียน จป. 62  -  016    จัดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ   เพื่อสนองเจตนารมณ์ ตามกฎหมาย

 

► จป.ระดับหัวหน้างาน   

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เป็นผู้มีพนักงานภายใต้การดูแล และได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน 

ราคาค่าอบรม คนละ 2,200  บาท  ( ราคานี้ ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % )

 

หมายเหตุ.- วันอบรมผู้เข้าอบรม คนไทยเตรียมสำเนาบัตรประชาชน 

**กรณีผู้เข้าอบรม ไม่ถึง 12 คน หน่วยฝึกขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนกำหนดการอบรม

 

กรณีจ่ายเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

88/136  หมู่ 8 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0105534107978 (สำนักงานใหญ่)

สามารถ หัก ณ ที่ จ่าย 3 %

สถานประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายนี้ ไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย ( 200 %) 

 

จัดโดย        บ.ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จก. ( SAFETECH )

 

สนใจสมัคร / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายอบรม   บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

โทร 02-042-9993-4 ต่อ 21 – 23 ,  สายตรง ฝ่ายอบรม 02-042-9995    มือถือ 083-188-2771

 

กรอกใบสมัคร  แฟกซ์  มาที่   02- 042-9996    อีเมล์ :  training@safetechthailand.net