หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ปี 2564

ตามที่กระทรวงแรงงาน ได้ออกประกาศ กำหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ให้นายจ้างของ สถานประกอบการประเภท เหมืองแร่  เหมืองหิน ,โรงงานอุตสาหกรรม , ก่อสร้าง , ขนส่ง  สถานีบริการน้ำมัน และ แก๊ส  ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป และ สถานประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาล  โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป แต่งตั้ง ลูกจ้างระดับบริหาร ทุกคน เป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และ เข้าอบรม ตามหลักสูตรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ในการนี้ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด (SAFETECH )  ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ให้การรับรองเลขทะเบียน จป. 62  -  016    จึงได้จัดการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร   เพื่อสนองเจตนารมณ์ ตามกฎหมาย

► จป.ระดับบริหาร ( สำหรับคนไทย) 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เป็นนายจ้างเจ้าของกิจการ หรือเป็นลูกจ้างระดับบริหาร  หรือระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไป

ราคาค่าอบรม คนละ 2,200  บาท 

กำหนดการอบรม

18-19    กุมภาพันธ์   2564 โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์
5 - 6     เมษายน      2564 โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์
7 - 8     มิถุนายน     2564 โรงแรม เอวาน่า บางนา
15-16    กรกฎาคม    2564 มหาวิทยาลัยสุโขทัย  ปากเกร็ด  นนทบุรี
9-10     กันยายน      2564 มหาวิทยาลัยสุโขทัย  ปากเกร็ด  นนทบุรี
25-26   ตุลาคม        2564 โรงแรม เอวาน่า บางนา
11-12   พฤศจิกายน   2564 โรงแรมดิไอเดิ้ล  เรสซิเดนซ์ ใกล้นิคมนวนคร

► จป.ระดับบริหาร (ภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เป็นนายจ้างเจ้าของกิจการ หรือเป็นลูกจ้างระดับบริหาร  หรือระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไป 

ราคาค่าอบรม คนละ 10,000  บาท 

กำหนดการอบรม

22 - 23    กรกฎาคม    2564

19 - 20    ตุลาคม       2564

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

(ทั้ง 2 รุ่น)

► จป.ระดับบริหาร (ภาษาญี่ปุ่น)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เป็นนายจ้างเจ้าของกิจการ หรือเป็นลูกจ้างระดับบริหาร  หรือระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไป 

ราคาค่าอบรม คนละ 10,000  บาท 

กำหนดการอบรม

27 - 28    พฤษภาคม    2564

23 - 24     กันยายน     2564

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

(ทั้ง 2 รุ่น)

กรณีจ่ายเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

88/136  หมู่ 8 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0105534107978 (สำนักงานใหญ่)

สามารถ หัก ณ ที่ จ่าย 3 %

สถานประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายนี้ ไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย ( 200 %) 

 

จัดโดย        บ.ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จก. ( SAFETECH )

 

สนใจสมัคร / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายอบรม   บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

โทร 02-042-9993-4 ต่อ 21 – 23 ,  สายตรง ฝ่ายอบรม 02-042-9995    มือถือ 083-188-2771

 

กรอกใบสมัคร  แฟกซ์  มาที่   02- 042-9996    อีเมล์ :  training@safetechthailand.net