หลักสูตร การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

 

หลักการและเหตุผล
    ตามข้อบังคับคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมฉบับที่ 4 พ. ศ. 2559 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่มี การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ที่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับสารเคมีอันตรายร้ายแรง เช่น สารพิษ (Toxics)  สารก่อมะเร็งและสารที่ทำให้เกิดการระคายเคือง อาการแพ้หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย     สารไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Reactives) และทำปฏิกิริยารุนแรง สารไวไฟ (Flammables) สารระเบิดได้ (Explosives) สารกัดกร่อน (Corrosives) ตัวออกซิไดส์ (Oxidizing Agents) เป็นต้น ในปริมาณครอบครอง ณ เวลา ใดเวลาหนึ่งเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กำหนด และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ แก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545  กิโลกรัม หรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ   เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องมีการดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการตรวจประเมินภายในทุก 1 ปีและการตรวจประเมินภายนอกทุก 3 ปี  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่14 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป  
    บริษัทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจำกัดเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรม   การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มี การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมสามารถที่จะจัดทำและดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการวางแผนการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ 

 

 1. ทราบและเข้าใจในข้อบังคับคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
 2. มีความรู้เกี่ยวกับการทำระบบ การจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิต
 3. ทราบแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 1. ผู้ประกอบการ ที่มีกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง ในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณ ที่ กนอ. กำหนด
 2. ผู้ประกอบการที่มีกระบวนการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4545 kg หรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เว้นแต่ แก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ซึ่งนำมาใช้ เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น เช่นใช้สำหรับหม้อน้ำหรือเติมยานพาหนะ

ผู้เข้าอบรม
    ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการ ความปลอดภัย กระบวนการผลิต  วิศวกรซ่อมบำรุง  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง


ผลที่ได้รับจากการอบรม
    นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวางแผนการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้ร่วมกับ มาตรฐาน ISO 45001 ที่มีอยู่แล้วภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

ทีมวิทยากร


1. นายโกวิทย์    สกุลแสงจันทร์
    อดีตผู้จัดการฝ่ายบริการและฝ่ายวิศวกรรม  บริษัท  อีเมอสัน (ประเทศไทย)   จำกัด
    อดีตผู้จัดการฝ่ายบริการและฝ่ายวิศวกรรม  บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย)  จำกัด

2. อ.สุรักษ์    สุจริตพุทธังกูล
    วิศวกรและที่ปรึกษาอิสระ
    อดีตวิศวกรอาวุโสทางด้านพัฒนาวัฒนาองค์กรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
    อดีตผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด

3. อ.กิตติชัย    เหลืองอบอุ่น
    ผู้จัดการแผนกสนับสนุนความปลอดภัยอาชีวอนามัย บริษัทไออาร์พีซี จากัด ( มหาชน)

4. นายสมศักดิ์    คีตสิน
    อดีตผู้จัดการโรงงาน บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
    อดีตผู้จัดการส่วนการผลิตและส่วนวิศวกรรม บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

 5. อ.กุลภาค  ดาวพิเศษ
    วิทยากร และ ที่ปรึกษาอิสระ  /  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต,ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
    ประสบการณ์การทำงาน เคยเป็น วิศวกรกระบวนการผลิตในบริษัทชั้นนำ
    - ผู้จัดการฝ่ายงานคุณภาพ การผลิต / ซ่อมบำรุง /  อาชีวอนามัยความปลอดภัย   ตัวอย่างเช่น กลุ่มบริษัท อูเบะ ประทศไทย
    ผ่านการเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก ในโรงงานปิโตรเคมีนำร่อง 3 บริษัท คือ SCG, PTTGC และ JBE ภายใต้การสนับสนุน ของ  วิศวกรรมสถาน ฯ และ การนิคม ฯ

6. อ.จรินทร์   วีรโอฬารสิทธิ์  
    1. ด้านที่ปรึกษา (Consultant) :
    - ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
    - ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (HASLA)
    2. ด้านวิชาการ (Academic) :
    - คณะอนุกรรมการ วิชาชีพสาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    - คณะทำงานจัดทำคู่มือความปลอดภัยสารเคมีอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
    - อาจารย์พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภาควิชาอาชีวอนามัย รายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ ระบบควบคุมอัคคีภัยโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
    3. ด้านประสบการณ์  (Experience) : มากกว่า 20 ปี ในด้านต่างๆ คือ
    - ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
    - ด้านกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
    - ด้านการจัดเก็บสารเคมีอันตรายการออกแบบระบบการตรวจความปลอดภัยอาคารคลังสินค้าอันตราย
    - ด้านการบริหารจัดการแผนฉุกเฉินและการระงับเหตุสารเคมี
    - ด้านการบริหารงานขนส่งสินค้าอันตราย
    - ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมีอันตราย

ประสบการณ์ของทีมวิทยากร ภาพรวม ด้าน PSM

 • อบรมผู้ตรวจประเมินภายในและผู้ตรวจประเมินภายนอกระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
 • อบรม Awareness ระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
 • อบรมการประเมินความเสี่ยง และการทำ HAZOP
 • ตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาสถานประกอบการในการจัดทำ PSM Procedures
 • ให้คำปรึกษาสถานประกอบการในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย
 • Coaching ผู้ตรวจประเมินภายในของสถานประกอบการในการตรวจประเมิน

ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก การจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิตกับ การนิคมแห่งประเทศไทย แล้วทุกท่าน

 

การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต PSM

 

สนใจ / ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

ฝ่ายอบรม โทร 0-2042-9993-4 ต่อ 21-22 , 0-2042-9995 (เบอร์ตรง)
                           084-469-2580, 083-188-2771, 083-189-8632

E-mail : training@safetechthailand.net