รับจัดอบรม แบบ Online

 • สารเคมี, จัดเก็บรักษาวัตถุอันตราย  ติว บฉ.  จัดเก็บในคลังสินค้า,ขนส่ง, ประเมินความเสี่ยงสารเคมี, การทำแผนรับเหตุฉุกเฉิน , ก๊าซ LPG, ก๊าซ แอมโมเนีย คลอรีน   เป็นต้น
 • GHS  For  Basic  Level   (  1  วัน ) ,  GHS  For  Mixture  เร่งรัด  ,  การจัดทำ SDS   ( 2  วัน ) 
 • จัดทำแผนฉุกเฉิน  การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
 • สุขภาพอนามัย   โรคจากการทำงาน  , การปฐมพยาบาล , CPR  + เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED,  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, การยศาสตร์  การยกของ และเคลื่อนย้ายวัสดุ
 • การประเมินความเสี่ยง  Risk   Assessment   เน้นวิธี   HAZOP   ,JSA  FMEA, What if 
 • Introduction   to  PSM
 • ISO ระบบ  ISO  9001 , ISO 14001 , ISO 45001 : 2018  , ISO19011 : 2018 
 • กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน
 • เครื่องจักร ทุกชนิด ไฟฟ้า รถฟอร์คลิฟท์ รังสี ฝุ่นระเบิด PPE อนุรักษ์การได้ยิน การทำงานกับความร้อน ประกายไฟ , งานที่สูง ,  work permit , Lock out & Tag out ,  5 ส.,  KYT,  การสอบสวนอุบัติเหตุ เป็นต้น
 • การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive  Driving)  บรรยายทฤษฎี
 • การสร้างจิตสำนึกในการทำงานด้วยความปลอดภัย ,  SAFETY  TALK  SHOW
 • BBS (  Behavior   Based    Safety )
 • Team  Building  ,  Safety Coaching  , Safety  Leadership บรรยายทฤษฎี
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ หัวหน้างาน , บริหาร (ไทย,อังกฤษ,ญี่ปุ่น ) , เทคนิค
 • คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ (ไทย,อังกฤษ,ญี่ปุ่น)

 

ติดต่อ นงนุช ผู้ประสานงาน โทร. 083-188-2771    อีเมล์  training@safetechthailand.net