หลักสูตร การจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย (GHS) For Mixture ปี 64

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย  พ.ศ 2555 โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555  ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิต  ผู้นำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยวและสารผสมต้องดำเนินการตามข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายตามระบบ Globally Harmonized System (GHS) โดยต้องจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทำฉลากและทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งสารเดี่ยวให้ดำเนินการภายในหนึ่งปีและสารผสมภายในห้าปี  นับจากวันประกาศ นอกจากนี้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกและผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมีหน้าที่ต้องสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายในรูปแบบของฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยอีกด้วย ด้วยเหตุนี้สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสารเคมีควรจะมีความรู้ ความเข้าในเรื่อง GHS เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจถึงการจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากตามระบบ GHS 

2. สามารถจัดทำฉลากสารเคมีได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ผู้จำหน่ายสารเคมี เจ้าหน้าที่ขนส่ง แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย เหมาะกับหลักสูตร  GHS  Basic

2. เจ้าหน้าที่ห้องวิเคราะห์ แลป เหมาะกับหลักสูตร GHS  Basic  และ Intermediate

3. บริษัทส่งออก และ นำเข้า สารเคมี เหมาะกับหลักสูตร GHS  Basic และ Intermediate

4. ผู้ผลิตสารเคมี เหมาะกับหลักสูตร GHS  Basic ,Intermediate และ  Advance

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จะต้องเตรียม คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค มาด้วย    เพื่อใช้ในการฝึกการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต