หลักสูตรการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย( SDS ) ตามระบบ GHS ปี 64

หลักการและเหตุผล

ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555โดยได้กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า  ผู้ส่งออกและผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายจะต้องสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย  ในรูปแบบของฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย  (Safety Data Sheet [SDS])       ตามระบบ GHS เพื่อให้พนักงาน ผู้ใช้สารเคมีได้ทราบถึงความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายนั้น    ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า  ผู้ส่งออกที่จะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดระบบ GHS   

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรม  ต้องผ่านการอบรม  หลักสูตร GHS for  BASIC  และ GHS  MIXTURE  มาก่อน 

 

ระยะเวลาอบรม      

21-22 ตุลาคม 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์  

24-25 พฤศจิกายน 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์

 [ ค่าอบรม ท่านละ  4,500 บาท ]  ( ราคาค่าอบรม ยังไม่รวม VAT  7 % )

รวม ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ ,เอกสารอบรม,วุฒิบัตร

สถานประกอบการ สามารถ หัก  ณ ที่จ่าย 3 %  + นำใบเสร็จ ลดหย่อนภาษี ร้อยละร้อย (200%)

 

ผลที่ได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนเอกสารข้อมูลความปลอดภัยและการทำฉลากตามระบบGHSได้อย่างถูกต้อง