หลักสูตร การจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากตามระบบเดียวกันทั่วโลก GHS ปี 2565

 

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

(GHS)  For   Basic , Mixture ,  การจัดทำ SDS

อบรมรุ่นทั่วไป ปี 2565

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย  พ.ศ 2555 โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555  ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิต  ผู้นำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยวและสารผสมต้องดำเนินการตามข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายตามระบบ Globally Harmonized System (GHS) โดยต้องจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทำฉลากและทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งสารเดี่ยวให้ดำเนินการภายในหนึ่งปีและสารผสมภายในห้าปี  นับจากวันประกาศ นอกจากนี้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกและผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมีหน้าที่ต้องสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายในรูปแบบของฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยอีกด้วย ด้วยเหตุนี้สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสารเคมีควรจะมีความรู้ ความเข้าในเรื่อง GHS เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจถึงการจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากตามระบบ GHS 

2. สามารถจัดทำฉลากสารเคมีได้อย่างถูกต้อง

3. สามารถทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีได้ถูกต้องตามระบบ GHS 

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ผู้จำหน่ายสารเคมี เจ้าหน้าที่ขนส่ง แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย เหมาะกับหลักสูตร  GHS  Basic

2. เจ้าหน้าที่ห้องวิเคราะห์ แลป เหมาะกับหลักสูตร GHS  Basic  และ Intermediate

3. บริษัทส่งออก และ นำเข้า สารเคมี เหมาะกับหลักสูตร GHS  Basic และ Intermediate

4. ผู้ผลิตสารเคมี เหมาะกับหลักสูตร GHS  Basic ,Intermediate และ  Advance

วิทยากร อ.ยุวดี  จอมพิทักษ์ / อาจารย์พิเศษ ม.กรุงเทพธนบุรี / อดีตผอ.ศูนย์อาชีวอนามัยและเวชศาสตร์ฯ ระยอง

ผ่านการอบรม  ดูงาน ทางด้าน GHS จากต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น มาแล้ว