การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving แบบ 2 วัน มีปฏิบัติ รถเล็ก ปิคอัพ รถใหญ่

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันอุบัติเหตุทางรถยนต์นับเป็นปัญหาที่น่าหวาดวิตก  สำหรับคนใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากผู้ขับรถส่วนใหญ่   ยังมีระดับความเข้าใจในการขับรถที่แตกต่างกัน และยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ วิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้คือ  ผู้ขับรถจะต้องมีระดับความเข้าใจและการขับขี่ที่มีมาตรฐานดีพอ  มีความพร้อมทั้งในด้านจิตสำนึกและทักษะ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

ปรับแนวคิด พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะในการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งการแก้ไขเหตุฉุกเฉินที่จำเป็น 

 

 

Download  1.ใบสมัครอบรม 

                2.รายละเอียดการชำระเงิน