อบรม Online สารเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

แนวคิด การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งมักจะมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ ๆ ทั้งในสถานประกอบการ หรือระหว่างการขนย้ายสารเคมีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย ทั้งนี้เกิดจากองค์กรขาดการจัดระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรขาดจิตสำนึกและความรู้ความชำนาญ   ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย จึงควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านสารเคมีวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอันตรายของสารเคมีในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ
 2. เพื่อให้ทราบถึงหลักการควบคุมป้องกันอันตรายจากสารเคมี การใช้ การเก็บรักษา การขนย้าย และแนวทางปฏิบัติงานให้ปลอดภัย

หัวข้อ

 1. คำจำกัดความ / ความหมาย สารเคมี 
 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
 3. อันตรายจากการใช้สารเคมี: ชนิดประเภทอันตราย, คุณสมบัติ
 4. อันตราย ผลต่อสุขภาพร่างกาย : พิษ, ผลต่อระบบร่างกาย, สารก่อมะเร็ง
 5. หลักการป้องกันอันตรายในด้านต่างๆและการควบคุม
 6. หลักการจัดเก็บสารเคมี – การขนถ่าย –การเคลื่อนย้าย- การใช้อย่างปลอดภัย
 7. ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ, บรรจุภัณฑ์, เอกสารกำกับของวัตถุอันตราย
 8. ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี / ผลิตภัณฑ์และการติดฉลาก (GHS)
 9. การจัดทะเบียนสารเคมี SDS  ( safety  data  sheet )
 10. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) ที่เกี่ยวข้อง
 11. แผนรับเหตุฉุกเฉิน การระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหลและการบริหารจัดการควบคุมสถานการณ์

 

Download  1.ใบสมัครอบรม 

                2.รายละเอียดการชำระเงิน