อบรม Online ผู้ตรวจประเมินภายใน PSM Internal Auditor ปี 2566

Download  1.ใบสมัครอบรม 

                2.รายละเอียดการชำระเงิน