การอบรมดับเพลิงขั้นสูง สำหรับ ปี 2566

 

 

มาตรการการป้องกันโควิด : ทางผู้ประสานงานต้องส่งหลักฐานการตรวจ ATK ภายใน 48 ชม. ของผู้เข้าอบรม มาล่วงหน้าและจะมีการตรวจ ATK อัพเดทอีกครั้ง ในเช้าวันอบรม  

 

สถานที่ฝึก : สนามฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา

: 13/6 หมู่ 10 ตำบล คลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 

 
ประกอบด้วย
  1. ค่าอาหารเช้า –เที่ยง- เย็น + อาหารว่าง น้ำชา+ กาแฟ +เครื่องดื่ม  (เช้า – บ่าย)  ทั้ง  2  วัน

  2. ค่าที่พัก  ค้างคืน   1 คืน (พักที่ สิรารมณ์แลนด์  ฉะเชิงเทรา และ ศูนย์ฝึกอบรมคลองหลวงแพ่ง)

  3. ค่าห้องอบรม 2 วัน

  4. ค่าวิทยากร และครูฝึกภาคสนาม

  5. ค่าสนามฝึก 2  วัน

  6. ค่าชุดดับเพลิงเข้าไฟในอาคาร / อุปกรณ์การฝึกดับเพลิง  / SCBA  จัดให้ผู้เข้าอบรม คนละ 1 ชุดทุกคน

  7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง- แก๊ส

  8. ค่าเอกสารอบรม, วุฒิบัตร ,การดูแลบริหารจัดการ, พาหนะ

  9. รถรับส่ง กทม. – สนามฝึก

 

 

 
 

 
 

 
 

ที่พักสำหรับผู้ฝึกดับเพลิง จัดที่   : 
สิรารมณ์แลนด์  อพาทเมนท์   
ถ.สวินทวงศ์   ต. หนามแดง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
 
https://goo.gl/maps/8KeKo3CbXDsm1yFy8
 

 

Download  1.ใบสมัครอบรม 

                2.รายละเอียดการชำระเงิน