อบรมOnline การจัดการสารเคมีในคลังสินค้าและการควบคุมอุบัติภัย ปี 2566

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุ อันตรายได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดพื้นที่เก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ตาม กฎหมายบังคับ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หัวข้อการอบรม

 • กฎหมายที่มีเกี่ยวกับสารเคมี 
 • อันตรายสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บ 
 • วิธีการพิจารณาจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • กรณีสารเคมีรั่วไหลในแต่ละคลาส มีวิธีการในการควบคุมอย่างไร
 • การควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมีหก , รั่วไหล ไฟไหม้  ฯลฯ ( workshop)

วิทยากร

* อาจารย์จรินทร์     วีรโอฬารสิทธิ์ 

 • สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย Hazardous Substances Logistics Association (HASLA)
 • ประสบการณ์ ดูแลด้านสารเคมีวัตถุอันตราย   ด้านความปลอดภัย ที่ บริษัทไทยพลาสติคเคมีภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์  จำกัด  , บริษัท เอเพ็คปิโตรเคมี จำกัด , บริษัท อิเทอนัล เรซิ่น จำกัด   เป็นต้น

 

Download  1.ใบสมัครอบรม 

                  2.รายละเอียดการชำระเงิน