หัวข้อการอบรมที่จัดปี 2566

อบรม Online GHS BASIC LEVEL ปี 2566
อบรม Online GHS BASIC LEVEL ปี 2566

อบรม Online การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ติวสอบบุคลากรเฉพาะ ปี 2566
อบรม Online การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ติวสอบบุคลากรเฉพาะ ปี 2566

อบรม Online การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต PSM ปี 66
อบรม Online การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต PSM ปี 66

อบรมOnline การจัดการสารเคมีในคลังสินค้าและการควบคุมอุบัติภัย ปี 2566
อบรมOnline การจัดการสารเคมีในคลังสินค้าและการควบคุมอุบัติภัย ปี 2566

อบรม Online การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment ปี 2566
อบรม Online การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment ปี 2566

อบรม Online ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน ปี 2566
อบรม Online ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน ปี 2566

อบรม Online ผู้ตรวจประเมินภายใน PSM Internal Auditor ปี 2566
อบรม Online ผู้ตรวจประเมินภายใน PSM Internal Auditor ปี 2566

อบรม Online รวมกฎหมายความปลอดภัยทุกฉบับภายใต้ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ปี พ.ศ.2554
อบรม Online รวมกฎหมายความปลอดภัยทุกฉบับภายใต้ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ปี พ.ศ.2554

อบรม Online หลักสูตรโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2566
อบรม Online หลักสูตรโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2566

ผู้ตรวจประเมินภายนอก PSM External Auditor ปี 2566
ผู้ตรวจประเมินภายนอก PSM External Auditor ปี 2566

หลักสูตร GHS FOR MIXTURE ปี 2566
หลักสูตร GHS FOR MIXTURE ปี 2566

หลักสูตร การจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ปลายปี 2566
หลักสูตร การจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ปลายปี 2566

หลักสูตร จป หัวหน้างานและ จป บริหาร ตามกฎหมายใหม่ ปี พ.ศ.2565
หลักสูตร จป หัวหน้างานและ จป บริหาร ตามกฎหมายใหม่ ปี พ.ศ.2565

การอบรมดับเพลิงขั้นสูง สำหรับ ปี 2566
การอบรมดับเพลิงขั้นสูง สำหรับ ปี 2566