บริการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ให้บริการจำแนกสารเคมีและการทำฉลากตามระบบสากล GHS

ให้บริการจำแนกสารเคมีและการทำฉลากตามระบบสากล GHS

ให้บริการจำแนกสารเคมีต่างๆและจัดทำฉลากตามระบบ GHS

บริการจัดทำและแปลเอกสารความปลอดภัย

บริการจัดทำและแปลเอกสารความปลอดภัย

บริการจัดทำและแปลเอกสารความปลอดภัย SDS

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภค น้ำทิ้ง น้ำบาดาล น้ำประปา

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บริการตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศและโลหะหนักในบรรยากาศ