พระราชบัญญัติ ด้านความปลอดภัย

 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2544
 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2553
 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560
 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 6 พ.ศ.2560
 พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
 พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ.2535
 พระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 พระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562