รวมกฎหมายด้านความปลอดภัย จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐานไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550
 กฏกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งขยายโรงงานจำพวกที่ 3 ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. 2563
 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งเพิ่ม เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร ก่อสร้างอาคารใหม่ โรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ.2563
 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งเพิ่มประเภทกิจการ ที่เกี่ยวกับกิจการเดิม สำหรับโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ. 2563
 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ.2564
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ พ.ศ. 2551
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พรบวัตถุอันตรายพ.ศ.2535 ซึ่งวัตถุอันตรายบัญชี 5.6 พ.ศ.2558
 ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีใน รง.ปี 2565
 ประกาศ กรอ.คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550
 ประกาศ กรอ.การทดสอบความรู้เพื่อเป็นบุคลากรเฉพาะฯ เก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ.2553
 ประกาศ กรอ.เรื่องบุคลากรเฉพาะการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ.2565