รวมกฎหมายด้านความปลอดภัย จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐานไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550
 กฏกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งขยายโรงงานจำพวกที่ 3 ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. 2563
 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งเพิ่ม เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร ก่อสร้างอาคารใหม่ โรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ.2563
 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งเพิ่มประเภทกิจการ ที่เกี่ยวกับกิจการเดิม สำหรับโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ. 2563
 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ.2564
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ พ.ศ. 2551
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พรบวัตถุอันตรายพ.ศ.2535 ซึ่งวัตถุอันตรายบัญชี 5.6 พ.ศ.2558
 ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีใน รง.ปี 2565
 ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน.ปี 2566
 ประกาศ กรอ.คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550
 ประกาศ กรอ.การทดสอบความรู้เพื่อเป็นบุคลากรเฉพาะฯ เก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ.2553
 ประกาศ กรอ.เรื่องบุคลากรเฉพาะการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ.2565