รวมกฎหมายด้านความปลอดภัย จาก กระทรวงแรงงาน

 กฏกระทรวง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ.2547
 กฏกระทรวง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ การทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547
 กฏกระทรวง แรงงาน กําหนดหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพของลูกจัางฯ พ.ศ.2547
 กฏกระทรวง แรงงาน มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2549
 กฏกระทรวง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551
 กฏกระทรวง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
 กฏกระทรวง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556
 กฏกระทรวง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558
 กฏกระทรวง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียง พ.ศ.2559
 กฏกระทรวง แรงงาน กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563
 กฏกระทรวง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564
 กฏกระทรวง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564
 กฏกระทรวง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง พ.ศ.2564
 กฏกระทรวง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ.2564
 กฏกระทรวง แรงงาน เรื่อง การจัดให้มี จป. ในการทำงาน เพื่องานความปลอดภัยในสถานประกอบการ ปี 2565
 ประกาศ ก.แรงงานฯ เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552
 ประกาศ ก.แรงงานฯ เรื่อง อาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับรอง พ.ศ.2558
 ประกาศ ก.แรงงาน กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะการทำงาน พ.ศ.2565
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง การอบรมความปลอดภัยฯ ในการป้องกันอันตรายจากรังสี พ.ศ.2548
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง แบบสมุดสุขภาพประจําตัวลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงฯ พ.ศ.2551