รวมกฎหมายด้านความปลอดภัย จาก กระทรวงแรงงาน

 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง วิธีการจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2553
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ.2553
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.2554
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง วิธีการเงื่อนไขการอบรมผู้บริหารหัวหน้างานลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย พ.ศ.2555
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดฯ พ.ศ. 2556
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง กําหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ พ.ศ. 2556
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง การฝึกอบรมความปลอดภัยฯการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้าง ฉบับ1 พ.ศ.2558
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง วิธีการการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าฯ พ.ศ.2558
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2559
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง การฝึกอบรมความปลอดภัยฯการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้าง ฉบับ 2 พ.ศ.2559
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2560
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง แบบรายงานการตรวจวัดสภาวะการทํางานเกี่ยวกับความร้อน พ.ศ.2561
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ฯ ในสถานการณ์ โควิด19 พ.ศ.2564
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร พ.ศ.2564
 ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีตรวจวัดระดับความเข้มข้นสารเคมีอันตราย(ฉบับที่2) พ.ศ.2565