ข้อกฎหมายจากการนิคมแห่งประเทศไทย

 ประกาศ การนิคมฯ ฉบับ115_2561 แนวทางการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัย ฯ
 ประกาศ การนิคมฯ ฉบับ 116_2561 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินและการขึ้นทะเบียน
 ประกาศ การนิคมฯ ฉบับ 34_2564 แนวทางการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ฉบับที่2ฯ
 ประกาศ การนิคมฯ ฉบับ 35_2564 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินและการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก
 ข้อบังคับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559
 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓
 แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต PSM