SAFETECH เป็นศูนย์บริการจัดอบรมสัมมนา ให้คำปรึกษา ตรวจและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในการทำงานให้กับสถานประกอบการโดยผู้เชียวชาญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด หรือ SAFETECH ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ประเทศไทยกำลังมีการผลักดันเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเป็นศูนย์รวมในการให้บริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรภายในประเทศ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 

บริการด้านอบรมสัมนา

“SAFETECH เป็นหน่วยฝึกอบรมแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิกการป้องกันและระงับอัคคีภัย” และต่อมาได้มีการเพิ่มหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับต่างๆ และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มากกว่า 50 หลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการและลักษณะงานที่ต่างกันของแต่ละองค์กร เช่น ปัจจุบันบริษัทยังได้มีการเพิ่มเติมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการและลักษณะงานที่ต่างกันของแต่ละองค์กรกว่า 50 หลักสูตร อาทิ เช่น

    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(จป.) ทุกระดับ

    คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.)

    การบริหารความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยและการสูญเสีย

    ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

    การทำงานกับเครื่องจักรด้วยความปลอดภัย

    การขับรถฟอร์ลิฟท์

    การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

    การดับเพลิงขั้นสูง

    การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

    การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

    การยศาสตร์

    การจำแนกสารเคมีและการติดฉลากที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS ) 

 

จำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย

นอกจากนั้น SAFETECH ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์ Draeger จากประเทศเยอรมนี ที่มีชื่อเสียงด้านอุปกรณ์ตรวจวัดและเฝ้าระวังอันตรายจากสารเคมีและแก๊ส อุปกรณ์ป้องกันแก๊สพิษ รวมทั้งเครื่งช่วยหายใจ ที่ได้รับความไว้วางใจในประสิทธิภาพและความทนทานทั้งภายในและภายนอกประเทศมากว่า 100 ปี

 

การบริการด้านการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

SAFETECH ให้บริการตรวจประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและด้านการยศาสตร์ในสถานประกอบการ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ อาคารสำนักงานเพื่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างบริการตรวจวัด ได้แก่

    ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศ

    ระดับความดังของเสียง

    ระดับความร้อน

    ปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ

    ระดับความเข้มข้นของแสงสว่าง

    คุณภาพน้ำดื่ม/คุณภาพน้ำทิ้ง

 

การบริการแปลเอกสารด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานและจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SAFETY DATA SHEET) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามระบบ GHS

SAFETECH ได้ให้บริการแปลเอกสารข้อมูลความปลอดภัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ EIA มานานกว่า 22 ปี และจัดทำจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SAFETY DATA SHEET) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามระบบ GHS โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม